Deming cirkel

De Deming cirkel: hier leest en leert u er alles over. De cirkel geeft uitstekende handvatten om én de kwaliteit én de performance te verbeteren. De Deming cirkel bestaat uit vier stappen: plan do check act ofwel PDCA. Passionned Group helpt u als 100% onafhankelijk adviesbureau bij de invoering ervan. 

“Zo oud als de weg naar Rome”

De Deming cirkel is zo oud als de weg naar Rome. Dr. Deming bracht de magische cyclus in de jaren vijftig van de vorige eeuw tot leven. Sindsdien kan de PDCA-cyclus rekenen op een grote bekendheid. De cirkel bestaat uit vier stappen: plan do check act waarmee u stapsgewijs de prestaties van uw bedrijf kunt verbeteren.

De Deming cirkel met de stappen plan do check act

De vraag moet worden opgeworpen of de grote bekendheid van de Deming cirkel zich ook heeft vertaald in daadwerkelijke toepassing ervan in organisaties. En of de enorme kracht van dit oermodel ook wordt benut.

Vier prestatiefactoren komen naar voren uit een landelijke studie van Passionned Group in samenwerking met het vakblad Kwaliteit in Bedrijf. De resultaten daarvan vindt u terug in het onderzoeksrapport ‘PDCA & performance: de Kracht van Kwaliteit’.

Deming cirkel workshop

Uit de studie blijkt dat slechts enkele organisaties consequent rekening houden met de 4 factoren. Zij passen het PDCA-principe integraal toe. Integrale toepassing van de Deming-cirkel, mits goed geborgd met KPI’s, vertaalt zich vrijwel direct in betere (financiële) prestaties.

“Simpel principe, maar niet eenvoudig”

Als we kijken naar de PDCA, zien we op het eerste gezicht een simpel principe. In de praktijk blijkt de implementatie ervan echter niet eenvoudig. Uit de studie kan worden afgeleid, dat slechts 7 procent van alle organisaties de vier factoren op elkaar heeft uitgelijnd en daadwerkelijk organisatiebreed heeft geïmplementeerd.

Please don’t change anything?

Hoe kan het dat er zo weinig bedrijven zijn die de PDCA-succesfactoren integraal toepassen? Er komt heel veel bij kijken, vooral op het vlak van leiderschap, communicatie, gedrag, KPI’s en systemen. Een gesloten, niet-prestatiegedreven, interngerichte cultuur kan invoering bemoeilijken. Gekscherend wordt er weleens gesproken over de PDCA-cyclus als een afkorting voor Please Don’t Change Anything.

Deming cirkel is direct beïnvloedbaar

Maar het is te gemakkelijk om het direct op cultuur af te wentelen. Bovendien is er vanuit veranderkundig oogpunt al voldoende interessante literatuur over verandering en cultuur beschikbaar gekomen, waaronder de recent uitgebrachte wetenschappelijke publicatie ‘Doorbreek de cirkel’.

Waar het hier om gaat, zijn zaken die door het management direct beïnvloedbaar zijn of met enige inspanning zouden kunnen zijn. Blijf doen wat u deed, en u krijgt wat u kreeg. Tijd om het roer om te gooien en andere invalshoeken te verkennen dan de vaak bij de Deming cirkel gehanteerde, zoals kwaliteitsmanagement, lean of planning & control.

Vier factoren aan elkaar rijgen

Veel organisaties houden rekening met een of twee van de vier factoren. Ze gebruiken bijvoorbeeld informatie consequent voor analyse en actie (do) en spreken elkaar aan op zowel positieve als negatieve prestaties (check), maar gebruiken informatie niet doelbewust om te verbeteren en te innoveren. Verder evalueren ze de normen niet periodiek.

Dat bedrijven een of twee factoren goed invullen, is natuurlijk op zichzelf al heel goed. Maar om echt een prestatiedoorbraak te kunnen bewerkstelligen – de vier factoren kunnen gezien worden als een turbomotor – zullen de vier factoren met elkaar moeten worden verbonden. Dat leert u in de interactieve workshop PDCA of leest u in het Deming cirkel boek.

Maak een afpsraak